Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!

Rückblick auf das tschechisch-deutsches Jugendtheaterprojekt zum Chemnitzer Friedenstag.

Stell dir vor, es ist Krieg! – Nein, wir müssen uns das nicht vorstellen denn es ist Krieg!

Aber was hat das mit dem jugendlichen Leben in Tschechien und Deutschland zu tun? Inwiefern betreffen uns die Kriege, die außerhalb unserer Ländergrenzen stattfinden? Inwiefern jene, die schon so viele Jahre zurückliegen? Was geht uns heute eine Bombennacht von vor 70 Jahren an?

Diese Fragen waren der Ausgangspunkt für die tschechisch-deutsche Jugendbegegnung, die im Februar/ März 2015 in Ústí nad Labem und Chemnitz stattfand. Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren trafen sich in ihren beiden Städten, um zu erforschen, was Krieg und Frieden für sie bedeuten.

Im Mittelpunkt des Projektes stand die kreative Auseinandersetzung mittels Theater.
Das zeitgenössische Theater bedient sich vor allem performativer und auf Recherchen basierten Arbeitsweisen. Das bedeutet, dass nicht die klassische „Rolle“, sondern das spielende Individuum, der Mensch, im Fokus steht.

Das erste Wochenende in Ústí nad Labem stand zunächst ganz im Zeichen der Begegnung: In Spielen und ersten szenischen Versuchen haben sich die Jugendlichen kennengelernt und sich auch selbst mitunter ganz neu erfahren.
Außerdem näherten sie sich dem anspruchsvollen Thema Krieg in verschiedener Weise: assoziativ, körperlich und literarisch.
Mit den Texten des ersten Brainstormings gingen sie in die Diskussion. Dabei haben sie sich auch mit den eigenen Biographien und denen ihrer Familien beschäftigt. Das Material all dieser Forschungen ist am Ende in das Stück eingeflossen. Am Folgetag haben sie sich mit dem Kriegsbericht einer Jugendlichen befasst. Die eigenen Gefühle und Gedanken zu dieser Reportage haben sie in gemeinsamen körperlichen Standbildern ausgedrückt.
Mit vielen Impressionen, kreativen Ergebnissen und neuen Bekanntschaften im Gepäck, trennten sich die Wege zunächst, bevor sich alle Jugendlichen eine Woche später in Chemnitz wiedertrafen.

In den nächsten Tagen haben die TeilnehmerInnen, aufbauend auf den Ideen und dem Textmaterial des ersten Wochenendes, Szenen entwickelt, die sich mit der Frage nach dem „normalen Leben“, mit den Auslösern für „Krieg im Kleinen“ und dem „Alltag im Krieg“ beschäftigten. Dabei haben die Jugendlichen immer wieder ihre eigene Lebenssituation untersucht.
Wichtig war es, die ZuschauerInnen der geplanten Präsentation in die Überlegungen und Prozesse mit einzubeziehen, die die Jugendlichen im Theaterworkshop erlebt hatten. So entstanden viele Interaktionsmöglichkeiten, die das Publikum auf verschiedenen Ebenen aufforderte, aktiv an der Performance teilzuhaben – und sei es nur in der Entscheidung, „Wem höre ich jetzt zu: dem einen oder der anderen?“.

Schließlich präsentierten die PerformerInnen aus Ústí nad Labem und Chemnitz am 5. März 2015, anlässlich des Friedenstages zur Erinnerung an die Bombennacht von 1945, die Performance „Stell dir vor, es ist Krieg!“ auf dem Chemnitzer Neumarkt.
Zahlreiche ZuschauerInnen folgten neugierig den beiden Aufführungen. Der eine oder die andere wird einen Gedanken, ein Bild oder einen der Sätze des Stückes mit nach Hause genommen haben und sich vielleicht nun ebenso die Frage stellen, was hat Krieg denn mit meinem heutigen Leben hier in Chemnitz zu tun?


Představ si, je válka! – Ne, my si to nemusíme představovat, neboť je válka!

Ale co to má společného s životem mládeže v Čechách a v Německu?
Do jaké míry se nás týkají války, které se dějí za hranicemi našeho státu?
A do jaké míry ony války, které se odehrály před mnoha lety? Co pro nás dnes znamená bombardování před 70. lety?

Tyto otázky se staly výchozím bodem pro česko-německé setkání mládeže, které se uskutečnilo na přelomu února a března 2015 v Ústí nad Labem a v Chemnitz. Mladí lidé mezi 12. a 16. rokem se setkali v obou městech, aby zjistili, co pro ně válka a mír znamenají.

Ohniskem projektu se stala kreativní diskuse prostřednictvím divadla. Soudobé divadlo se vyjadřuje především performativněji a způsob práce je založený na rešerších. To znamená, že ne „klasická role“, nýbrž hrající individuum, člověk, je v centru zájmu.

První víkend v Ústí nad Labem byl pojat nejprve pouze ve znamení setkání: mladí lidé se seznamovali prostřednictvím her a prvních scénických pokusů a zároveň se také sami o sobě dozvěděli něco nového.
Kromě toho se blížili k náročnému tématu - zachytit válku různými způsoby: asociačně, tělesně a literárně.
Prostřednictvím textů prvního brainstormingu se dostávali do diskuse. Přitom se zabývali také vlastními biografiemi a svými rodinami. Materiál ze všech těchto výzkumů se na závěr včleňuje do divadelního představení. Následujícího dne se zaobírali zprávou z války, kterou napsala jedna dívka. Vlastní myšlenky a pocity k této reportáži vyjádřili ve společných statických obrazech.

S mnoha impresemi, kreativními výsledky a novými známostmi v jednom, se cesty rozdělily dřív, než se všichni mladí o týden později v Chemnitz opět setkali.

V dalších dnech účastníci projektu rozvíjeli scény, v návaznosti na myšlenky a slovní materiál z prvního víkendu, které se zabývaly otázkou „normálního života“, podněty pro „válku v malém měřítku“ a „všedním dnem ve válce“. Přitom stále znovu mladí lidé analyzovali své vlastní životní situace.

Velice důležité bylo vtáhnout diváky pomocí plánované prezentace do myšlenek a procesů, které mládež při divadelním workshopu zažila. Naskytly se četné možnosti interakce, které publikum vyzvaly v různých rovinách se aktivně podílet na performanci – a záleželo jen na rozhodnutí, „Komu chci naslouchat: tomu jednomu nebo té jiné?“

Na závěr 5. 3. 2015 prezentovali mladí lidé z Ústí nad Labem a Chemnitz své umělecké představení Představ si, je válka!“ při příležitosti vzpomínkové akce, která byla organizovaná k výročí zničení města bombovými útoky spojeneckých vojsk z roku 1945 a která proběhla na náměstí Chemnitzer Neumarkt.
Četní diváci zvědavě přihlíželi oběma představením. Ten jeden nebo ta jiná se stane myšlenkou, obrazem nebo jednou z vět hry, přinesenou domů, a možná si budou klást právě otázku, co má vlastně válka společného s dnešním životem zde v Chemnitz?

Bilder...

Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!
Stell dir vor, es ist Krieg! // Představ si, je válka!

Veröffentlich in der Kategorie "Oberschule" am 08.04.2015

Nächste Termine

Es fehlt ein Termin? Dann informieren Sie uns per E-Mail: info@montessoriverein-chemnitz.de

Nach oben